styr projektets risici aktivt
BLOG
DIGITAL

Blog: Styr projektets risici aktivt!

Tænk ikke ”hvis”, men ”når”. Ethvert projekt bør besluttes på baggrund af en afvejning af forventede gevinster op mod, hvad der kan gå galt, eller hvilke forudsætninger der kan vise sig ikke at holde – det vil sige projektets risikoprofil. En del af projektbudgettet bør således reserveres til håndtering af risici.

[11. december 2015] Hent Projektledelsesbrochuren her

Risici er ikke altid noget, som skal undgås. Risici kan overføres til andre dele af organisationen (f.eks. dækning af valutatab), eller styregruppen kan på forhånd have godkendt en mitigerende handling (”plan b i skuffen”) eller have valgt at acceptere konsekvensen. Det vigtigste er, at projektledelsen og styregruppen på et tidligt tidspunkt forholder sig aktivt til risici.

Etabler en radar, der har fokus på det væsentlige. Risicis bevægelse i forhold til sandsynlighed, nærhed og effekt er lige så vigtige at følge som den absolutte værdi af disse. De er ofte indikationer på, om et projekt er i kontrol og om ejerne af risici aktivt arbejder med at begrænse deres indvirkning på projektet. Hvis det samlede risikobillede ligner et totalangreb på projektets overlevelsesmuligheder, er en opdateret risikolog målt mod business casens forudsætninger et godt udgangspunkt for en faktabaseret beslutning om projektet bør forudsætte.

Undgå løsgående missiler. Projektlederens opgave er at overvåge risici, ikke at løse dem. En risiko skal have en ansvarlig for evaluering og mitigering. Beslutning om mitigerende handling bør dog sanktioneres af projektleder og styregruppe og afvejes mod effekten på projektet, herunder sammenhæng til budget.

Klæd styregruppen på. Gå efter bolden, og forklar kort og præcist styregruppen baggrund for risici og forventet omfang, også når det rammer dig selv eller nogen i styregruppen. Det øger chancen for at dit forslag til løsning bliver accepteret og forankret.

Sørg for en opdateret risikolog med ansvarsfordeling og deadlines. En vigtig del af dette er at gøre risici forståelige og sætte dem i en forretningsmæssig relevant kontekst.

Kalibrer risikologgen. Betydningen af risici er relativ i forhold til projektets succeskriterier. Hvis time-to-market er det vigtigste, er trusler mod fremdrift vigtigere, end hvis de primære mål er kvalitet og budget.
I udgangspunktet ser man på generiske eller erfaringsbaserede risici, men fokus skal være på, hvad der er relevant og sandsynligt i det aktuelle projekt.
Filtrer risici efter kontekst. Risici i et udviklingsteam er fx sjældent af samme betydning for en styregruppe.


Sørg for en opdateret risikolog med ansvarsfordeling.

todo todo