idea-concept
BLOG
DIGITAL

Blog: IT Stirred Or Shakened?

ITs rolle i virksomheden er under hastig forandring som en konsekvens af digital transformation. Reduktion i kompleksitet, skalerbarhed og sikkerhed som bærende søjler i virksomhedens digitale fundament, er nøgleord i ITs succesfulde partnerskab med forretningen.

I slutningen af 1980’erne arbejdede jeg i EDB-afdelingen i et mellemstort forsikringsselskab. Få år inden var gennemført en revolution – IBM Mainframen var skiftet ud med en kompatibel National Semiconductor maskine. Således med blod på tanden og sikkert også en del af de sparede penge på lommen, bevægede EDB ledelsen sig ud på endnu mere ukendte stier: udviklingscheferne blev hver udstyret med en PC.

Udover at frokostpausens bridgespil nu blev krydret med en tilsvarende standalone softwarepakke, husker jeg det dog ikke som den store game changer.

Måske det skyldes, at EDBs egenudviklede applikationer kun var rettet mod hovedkontoret. Hvad der blev betegnet som den udendørs del af organisationen, dvs den kundevendte, betjente sig forsat af blanketter samt trykte tariffer og beregningstabeller.

Siden tog forretningen PC’erne til sig, verdenen har ikke været sig selv siden, og ITs rolle i virksomheden har til stadighed været genstand for diskussion.

ITs understøttelse af processer og data for at muliggøre værdiskabelse, forudsætter beslutningskraft, klarhed og konsekvens fra forretningens side. Fra ITs side kræves overblik, perspektiv og stringens i løsninger.

Hvis dette ikke lykkes, risikerer IT at øge kompleksitet og omkostningsbase i virksomheden, og blive opfattet som hæmmende for forretningsmæssig udvikling. Disse faktorer kan udvikle sig til et direkte bipolar forhold mellem forretning og IT, som kan være svært for parterne at bryde.

Et Dr. Jekyll and Hr. Hyde syndrom, hvor IT forsøger at gøre det bedste for forretningen, men opfattes af forretningen som den skyldige bag et utilfredsstillende lav moment i udvikling og forandring.

Til stadighed forsøger IT at bemægtige sig nye teknologiområder for at drive omkostninger ned og kontrol op, og tilegne sig tankesæt og metodikker som kan gøre, at IT bedre kan støtte forretningen i at effektivisere og værdiskabe gennem anvendelse af teknologi.

Samtidig er forretningen gennem en transformation. Kendetegnet er stigende fokus på kunder, og en højere grad af samtænkning af services og teknologianvendelse, forudsætninger for en fuldbyrdet digitalisering.

En nylig undersøgelse fra Microsoft viser, at de største virksomheder i Danmark har godt hånd om teknologi, som en driver af digitalisering af forretningsmodel, kundeinteraktion og effektivisering.

Udfordringerne ligger i realisering.

Kompleksitet i arkitektur og besvær med at dosere governance til den givne opgave, er kendetegnende for mange danske virksomheder. Problemstillinger, som kun et tæt og tillidsfuldt samarbejde mellem forretning og IT kan adressere og løse.

ITs position som forretningens leverandør af teknologibaserede ydelser er under nedbrydning, da forretningen i stigende grad ser teknologi som en integreret del af services, produkter og innovation.

IT skal fremover både forvalte legacy samt favne nye løsninger i forhold til skalerbarhed, integration og sikkerhed. Ikke som traditionelle ydelser, men som ansvarlig for virksomhedens digitale fundament, der muliggør kontinuerlig differentiering og digitalisering.

Snitfladen mellem IT og resten af virksomheden er således ikke længere ITs udbud af teknologibaserede ydelser, men stabilitet, optimering og skalerbarhed overfor viabilitet, innovation og agilitet.

En rollefordeling, der er skånselsløst dikteret af digitalisering som gamechanger af markeder og industrier.

En Sammensmeltning af produkter, services og teknologi bliver fremover forretningen.

Den kritiske fælles bane mellem IT og forretning bliver udvikling og vedligeholdelse af digitale produkter og services. IT bør være den stabiliserende, effektiviserende og fremsynede partner, som danner fundamentet for agilitet i markedet og udnyttelse af teknologiske muligheder.

Valg af label på mainframe var for 30 år siden en direktionsbeslutning. I dag forventes IT at kontrollere og optimere domæner, der ligger langt højere oppe i værdikæden: Fundamentet for forretningsmæssige leverancer, udvikling og innovation i en digital verden.

Indgangsbilletten til et sådant partnerskab er troværdighed i forhold til stabilitet, skalerbarhed og omkostninger.

Bimodal IT opfattes af og til som et lighedstegn mellem eksisterende leveranceformer og legacy. Dette bør ikke være tilfældet.

Der vil fortsat være brug for leveranceformer, hvor forudsigelighed, omkostningsstyring og skalerbarhed er i højsædet i samme grad som som leveranceformer, hvor hastighed og fleksibilitet er forudsætninger for at forretningsmæssig differentiering og innovation.

Kravene til IT i en digitaliseret virksomhed vil være: 

  • stabilitet og skalerbarhed i services
  • kompleksitet og omkostningsbase er under kontrol og løbende optimering
  • agilt governance setup og leveranceformer, der til en hver tid støtter udvikling af digitale services og produkter

Hvis IT lykkedes med denne mission, er svaret simpelt: ”Shakened? Never - Stirred? Please”

Peter Rahr
Peter Rahr
IT Governance Lead
+45 52189231
todo todo